วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานและพัฒนาระบบสุขภาพ ต่อไป
 3. สื่อสารสุขภาพ รณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะและสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาระบบสุขภาพ
 4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับรัฐ หรือองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

 1. นายมงคล ณ สงขลา ประธานกรรมการ
 2. นางสาวจิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการ
 3. นายภัทระ คำพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
 4. นางสาวศิริพา อุดมอักษร กรรมการ
 5. นางนุศราพร เกษสมบูรณ์ กรรมการ
 6. นางสาววรางคณา อินทโลหิต กรรมการ
 7. นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ
 8. นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ เหรัญญิก
 9. นายพงศธร พอกเพิ่มดี เลขาธิการ
 10. นายวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย รองเลขาธิการ

ข่าวสารมูลนิธิฯ