วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานและพัฒนาระบบสุขภาพ ต่อไป
  3. สื่อสารสุขภาพ รณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะและสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับรัฐ หรือองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด